_بسیج_سازندگی_پیشرو_در_فرهنگ‌سازی_اقتصاد_مقاومتی اختصاص یک میلیارد ریال به صنایع تبدیلی لنده

اختصاص یک میلیارد ریال به صنایع تبدیلی لنده