ادامه جولان چینی ها در بازار پیشنهادی سرسام آور این بار برای ویتسل