اطلاعاتی در خصوص عملیاتی شدن خدمت پرسنل انتظامی استان ایلام شهرستان ده