اقلیم کردستان عراق خواستار ادامه روابط دوستانه با ایران است