انتخاب امید نوروزی به عنوان مشاور ورزشی شورای شیراز