انشا درباره ی خودرا درون یک اتوبوس شلوغ تصور کنید تصورات ذهنی خود را بنویسید