اولین دانشگاه تخصصی فنی-مهندسی ترکمنستان افتتاح شد تصاویر