اگر تکلیف رسانه‌ها بازگویى حقایق است، نباید مانعی بر سر راه آنها باشد