اگر جن رخ دهد دشمن تمام کننده آن نخواهد بود تمام معادلات دنیا در اختیار 430 نفر است