بازدید معاون درمان وزیر بهداشت از مجموعه تاریخی سعدالسلطنه قزوین