_تجربه_ارتفاع_2_هزار_و_500_متری_در_کمتر_از_50_دقیقه_در_درازنو_کردکوی برخورداری کردکوی از ظرفیت‎های فراوان و کم‎نظیر گردشگری

برخورداری کردکوی از ظرفیت‎های فراوان و کم‎نظیر گردشگری