تخصیص بیش از 20 میلیارد تومان یارانه برای نمایشگاه کتاب امسال برخورد با ناشران متخلف