ترامپ موفق به جلب رضایت شاکیان در دعوی حقوقی علیه دانشگاه ترامپ شد