تصویری از تصادف امروز یازده شهریور در صد متری مشهد