تقدیر فدراسیون وزنه برداری از پزشکان معالج بهداد سلیمی