جزئیات نحوه اجرای دو نرخی شدن قیمت بنزین اعلام می شود