داماد اردوغان: پاکسازی ارتش ترکیه پیش از کودتا مطرح بود