دستیابی به آمار و اطلاعات دقیق و صحیح نیازمند همکاری مردم است