رئیس جمهور فیلیپین: سگ آمریکایی ها نیستم که برایم نان بیاندازند،آمریکایی ها حرام زاده اند!