سال جاری سخت ترین سال بودجه ای کشور است دولت پول ندارد باید در کنار دولت باشیم