سکوت وزارت خارجه آمریکا درباره انتخابات خبرگان فیلم