شواهد بسیاری درباره سرطانزا بودن محصولات تراریخته وجود دارد