صندوق پژوهش فناوری غیردولتی در استان راه اندازی می شود