فرماندار سنقر و کلیایی: مناسب سازی ادارات برای تردد معلولان ضروریست