ماشین سازی بدون غایب به مصاف پیکان می رود صادقیان و نریمان جهان هم می رسند