موقعیت های زیادی را گل نکردیم صادقی دو پنالتی نفت دیده نشد