نشستی دیگر ازسلسله جلسات بررسی کتاب های هنر معاصر برگزار می شود