هفته فرهنگی اراک در پاریس و هفته فرهنگی پاریس در اراک برگزار می شود