هیأت_اقتصادی_۶۰_نفره_همراه_ظریف هیچ ذهنیت منفی برای کار با آمریکای لاتین وجود ندارد

هیچ ذهنیت منفی برای کار با آمریکای لاتین وجود ندارد