هیچ وقت مهران مدیری ۳۰ میلیون تومان دریافت نمی‌کند!