وقتی با مخاطب تلویزیون مثل کاسب‌های چینی برخورد می‌شود!