وقتی کاغذ ساندویچ این مشکلات مرگبار را به جانتان می اندازد