پیش بینی ادامه حریق پتروشیمی تا جمعه مردم در خطر نیستند