کفتار گرفتار درون یک استخر متروکه در شیرکوه تفت ( عکس)