۵۰ برنامه مختلف به مناسبت هفته گردشگری در کردستان اجرا می شود