1 8 میلیون تن به ظرفیت تولید فولاد مبارکه اضافه شد