7 کمیته متناظر با کمیسیونهای تخصصی مجلس در فراکسیون تشکیل شد