مردان شهر به محض شکست داعش ریش های خود را تراشیدند!