بازنویسی حکایت عبید زاکانی به زبان ساده شخصی خانه به کرایه گرفته بود