ضزب المثل زیرا که میگویید بار کج به منزل نمیرسد را بازنویسی کنید